Progressa s.r.o.

Sobkovice 71, 561 64 Jablonné nad Orlicí, tel.: 465 642 225, fax: 465 641 063, IČ: 135 86 637, DIČ: CZ13586637, web: http://www.progressa.cz, e-mail: tomaniova@progressa.cz

 Progressa s. r. o.

odštěpný závod Sobkovice                                     

Sobkovice 71

561 64 Jablonné nad Orlicí

tel:    +420 465 642 225

e-mail:  prokopcova@progressa.cz

 otevírací doba: po-pa : 7-14

Půjčujeme tyto stroje a nářadí:

- Lámačky: 

  PR011,          PRO012,         PRO 013

- Kleště a nosiče obrubníků: 

   PRO020,         PRO030,         PRO040,       PRO041,         PRO045,           PRO050

- Hladičky betonu:    

   PRO060,         PRO090E,         PRO090M

- Míchadlo stavebních směsí:    

   PRO080

- Kotoučové pily:    

   PKH25A60,          PKN20,         PK35,          PKN35,          PKE35,        PK65,         PK90

- Vibrační technika:  

   deska hladící DH150,           

   deska vibrační kruhová DVK120,        

   deska vibrační jednosměrná DVJ45, 

   vibrační lišta jednoduchá LVJ 250

- Řezač spár: 

    RS450

- Vykružovačka obkladů ruční

 

Podmínky pronájmu:

Pronajímatel se zavazuje, že od účinnosti této smlouvy zapůjčí nájemci do užívání níže uvedený výrobek po dobu a za podmínek, dále uvedených v této smlouvě.

V den zapůjčení výrobku je nájemce povinen uhradit v hotovosti zálohu dle platného ceníku, která mu bude vrácena při konečném vyúčtování.

Nájemce je oprávněn užívat věc řádně a v souladu s účelem, který byl ve smlouvě dohodnut, nebo ke kterému obvykle slouží a je povinen chránit ji před poškozením, ztrátou nebo zničením.

Nájemce je povinen před zahájením práce pečlivě prostudovat návod k použití a bezpečnostní pokyny, které jsou předány spolu se zapůjčeným výrobkem. Při používání výrobku je povinen řídit se jejich ustanoveními.

Není-li dohodnuto jinak, nesmí nájemce přenechat věc k užívání jinému uživateli.

Nájemce vrátí pronajatou věc v pracovní dny od 7 do 14 hodin nepoškozenou a ve stavu, v jakém mu byla vydána. V případě poškození pronajaté věci nesprávným používáním nebo neodborným zásahem uhradí nájemce veškeré náklady na opravu a v případě její neopravitelnosti uhradí její plnou hodnotu. Nevztahuje se na závady, způsobené přirozeným opotřebením.

Vyúčtování celkové ceny za pronájem věci provede odpovědný pracovník podniku v den předání

A téhož dne je nájemce povinen tuto cenu v hotovosti uhradit.

Úhrada pronájmu výrobku bude vypočtena ode dne zápůjčky (včetně) do dne vrácení výrobku (včetně), kdy den zápůjčky se rozumí 24 hodin. K tomu bude připočtena cena za opotřebení kotouče (v případě, že si zákazník zapůjčí výrobek s kotoučem), popřípadě i cena za poškození stroje.

Kontaktní informace

PROGRESSA  s.r.o. - odštěpný závod Sobkovice

Sobkovice 71, 561 64 Jablonné nad Orlicí

IČ: 135 86 637

DIČ: CZ13586637

 

tel.: +420 465 642 225

 info@progressa.cz